اجتماع بزرگ حامیان و هواداران آیت الله رئیسی با اجرای امیر تتلو