عظیمی همکاری رسمی خود را با سیامک عباسی در سال ۸۹ با تنظیم قطعه “خوشبختیت آرزومه” آغاز کرد